Kalimah Pangantét

Nyunda

Kecap/Kalimah Pangantét nyaéta kecap anu pikeun ngantétkeun caritaan kana katerangan, biasana aya saméméh kecap barang.
(Kalimat Penghubung yaitu kalimat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah cerita dengan keterangan, biasanya ada sebelum kalimat benda)

Contona: di, dina, ka, kana, ti, tina, gigireun, hareupeun, di tukangeun, jsté. Gabungan kecap Pangantét jeung kecap barang ngawangun gundukan kecap (frasa) pangantét, anu biasana nyicingan fungsi katerangan (Kat).

Dina basa Sunda aya rupa-rupa kecap pangantét. Dipakéna kecap pangantét gumantung hartina. Geura pék tengetan di handap ieu!
(Di bahasa sunda ada rupa-rupa kalimat penghubung. Dipakainya kalimat penghubung tergantung artinya. Silahkan ingatkan di bawah ini!)

 1. di nuduhkeun harti ‘tempat cicing’ (menunjukkan arti ‘tempat diam)
 2. dina nuduhkeun harti ‘tempat ayana’ (menunjukkan arti ‘tempat adanya)
 3. ka nuduhkeun harti ‘tujuan, arah’ (menunjukkan arti ‘tujuan, arah)
 4. kana nuduhkeun harti ‘tempat, alat’ (menunjukkan arti ‘tempat, alat)
 5. ti nuduhkeun harti ‘asal, tempat asal’ (menunjukkan arti ‘asal, tempat asal)
 6. tina nuduhkeun harti ‘asal, bahan’ (menunjukkan arti ‘asal, bahan)
 7. keur nuduhkeun harti ‘guna, tujuan’ (menunjukkan arti ‘kegunaan, tujuan’)
 8. pikeun nuduhkeun harti ‘guna, tujuan’ (menunjukkan arti ‘kegunaan, tujuan)
 9. di luhureun nuduhkeun harti ‘ tempat ayana’ (menunjukkan arti ‘tempat adanya’)
 10. kanggo nuduhkeun harti ‘tujuan’ (menunjukkan arti ‘tujuan)
 11. ku nuduhkeun harti ‘alat, palaku’ (menunjukkan arti ‘alat, pelaku)

Contoh kalimahna:

 1. Udin aya di Sakola (Udin ada di Sekolah)
 2. Ilham nyimpeun topi dina lamari (Ilham menyimpan topi di lemari)
 3. Udin ulin ka Bandung sareung rencanganna (Udin main ke Bandung bersama temannya)

Lapak Kujang Bogor

You may also like...