Kecap Uga

Kecap uga katelah hiji omongan anu eusina mangrupa ramalan yén dina hiji waktu bakal aya kajadian boh nu pikagumbiraeun boh nu pikasusaheun.
(Kecap Uga disebut satu pembicaraan yang isinya berupa ramalan yang di satu waktu akan ada kejadian apakah yang mengembirakan apakah yang ditakutkan.)

Baca juga: Pakeman Basa

1) jaga mah barudak, sajajalan disaungan, nya buktina aya karéta api.
(Jaga tuh anak-anak, seperjalanan ditutupi, ya buktinya ada kereta api.)
2) Gancang carita béja, mun geus aya balabar kawat, nya buktina aya telegram.
(Cepat cerita dibilang, kalau sudah ada pagar kawat sementara, ya buktinya ada telegram.)
3) Jaga mah, barudak, batu turun keusik naék, nya buktina aya anak somah naék pangkat, anak ménak teu naék pangkat.
(Jaga tuh, anak-anak, batu turun pasir naik, ya buktinya ada anak kandung naik pangkat, anak ningrat tidak naik pangkat.)
4) Jaga mah, barudak, nganteuran ka nu di gawé mawa kéjo dina iteuk, nandakeun angker gawé nya buktina aya nu dagang di pagawéan.
(Jaga tuh, anak-anak, mengantarkan ke yang di pekerjaan membawa makan di tongkat, menandakan takut kerjanya buktinya ada yang berdagang di pekerjaan.)

Referensi:

Wiwin Widianingsih, Pakeman Basa, 2015, gaduhurangsunda.blogspot.com
Lapak Kujang Bogor

You may also like...