Pakeman Basa

Pakeman Basa disebut ogé Idiom, asalna tina bahasa Yunani Idios, anu ngandung harti “ has, mandiri, husus, pribadi”. Dina basa sunda Pakeman basa nyaéta wangun basa anu husus tur mandiri sarta ngandung harti anu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nururtkeun harti tata basa. Atawa pekeman basa, nyaéta pok-pokan maneuh anu ngandung harti siloka, henteu sacéréwéléna. Éta omongan dilarapkeun ka jelema, ngan kecap-kecapna henteu dicokot tina ngaran babagian awak atawa pasipatan jelema baé, tapi aya tina ngaran barang salian ti jelema, saperti ngaran sasatoan atawa tatangkalan anu diwangun omongan geusan ngedalkeun kereteg haté atawa pikiran ka nu lian. Harti anu kapanggih dina pakeman basa atawa idiom disebut harti idiomatik.
(Pakeman Basa disebut juga Idiom, asalnya dari bahasa Yunani Idios, yang mengandung arti “kas, mandiri, khusus, pribadi”. Di bahasa sunda Pakeman basa yaitu bangun bahasa khusus sekaligus mandiri serta mengandung arti yang dikandungnya tidak bisa diartikan sejelasnya mengikuti arti tata bahasa. Atau pakeman basa, yaitu kata-kata yang mengandung arti kiasan, tidak seutuhnya. Pembicaraan itu ditujukan ke orang, cuma kata-katanya tidak diambil dari nama bagian tubuh atau sifat orang saja, tapi ada dari nama barang selain dari orang, seperti nama binatang atau pepohonan yang dibangun pembicaraan menggambarkan perasaan hati atau pikirian ke yang lain. Arti yang ketemu di pakeman basa atau idiom disebut arti idiomatik.)

Anu kaasup kana pakeman basa dina basa sunda nyaéta :(Yang termasuk kedalam pakeman basa di bahasa sunda yaitu:)
1. Paribasa
2. Babasan
3. Cacandraan
4. Uga
5. Rakitan lantip
6. Caturangga
7. Candrasangkala
8. Repok

Referensi:

Wiwin Widianingsih, Pakeman Basa, 2015, gaduhurangsunda.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply