Tagged: nyunda

0

Kalimah Babasan

Kalimah Babasan nyaéta pakeman basa anu geus matok, boh ungkarana boh hartina. Babasan ungkarana pondok, umumna ngan diwangun ku dua kecap, sarta ngandung harti injeuman. (Ungkapan adalah pakeman basa yang sudah terpatok, baik itu...

0

Kalimah Paribasa

Kalimah Paribasa nyaéta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun omongan (runtuyan kalimah) anu geus puguh eunteup seureuhna (sistematika), geus puguh surupanana, geus tangtu pok-pokanna. (Kalimat Pariabasa yaitu perbandingan yang jadi lambang perlakuan hidup,...